Positief resultaat van bijna 4 miljoen

Gemeente Aalsmeer laat in de jaarrekening 2017 een voorlopig voordeel zien van ruim € 3,8 miljoen. Verklaring voor dit positieve resultaat is een aantal incidentele meevallers. Zo was de uitkering van het Rijk hoger dan begroot, staat de winst voor woningbouwproject Proosdij-Noord dit jaar al in de jaarrekening en blijkt een voorziening voor de N201 niet meer nodig. Daar staat tegenover dat de gemeente voor het project de Tuinen een hoger verlies incalculeert dan voorzien en er bij het sociaal domein in de voorlopige jaarrekening uitgegaan wordt van een tekort. De kosten voor het sociaal domein zijn nog niet bekend. Definitieve cijfers worden eind april verwacht.

Goede en efficiënte zorg
Zorg en ondersteuning op maat bieden aan mensen die dat nodig hebben is en blijft het uitgangspunt van het Wmo-beleid van de gemeente. Inmiddels is er nodige ervaring opgedaan en wordt er steeds beter samen gewerkt met zorgverleners, huisartsen, de wijkverpleging, vrijwilligers en mantelzorgers.
Ook bij jeugdzorg gaat de samenwerking met scholen en andere partijen steeds beter. Het sociaal team speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van huishoudens met problemen. Vanwege goede resultaten is de
inzet van gezinscoaches en individuele begeleiding geïntensiveerd. In samenwerking met Jeugdbescherming Amsterdam werden pilots jeugdbescherming en volwassenen GGZ uitgevoerd. De gemeente blijft een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente.

Economie: werken aan economisch perspectief
Aalsmeer is economisch een speler van formaat in de metropoolregio en een belangrijke schakel in de logistieke Westas. Om onze economische positie te versterken werkte de gemeente samen met ondernemers aan de uitvoering van de economische agenda (Actieprogramma 2017 Economische Agenda), onder meer door een accountmanager bedrijven te benoemen, het programma ZAAI voor startende ondernemers te initiëren en mee te doen aan het programma circulaire Westas. Om meer toeristen en recreanten naar Aalsmeer te halen heeft de gemeente samen met ondernemers de Agenda Recreatie & Toerisme opgesteld. Onderdeel daarvan is het promotieplan ‘Visit Aalsmeer’ om Aalsmeer duidelijker op de kaart te zetten. Eind 2017 ging de website ‘Visit Aalsmeer’ live. Ook is het aantal toeristische en recreatieve routes uitgebreid. Zo maakt Aalsmeer nu deel uit van het sloepennetwerk.

Betaalbare huisvesting
Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen. Uitgangspunt is betaalbare woonruimte voor iedereen. De gemeente ging in 2017 verder met de uitvoering van de woonagenda Aalsmeer 2016-2020, gericht op jongeren, ouderen en mensen met midden- en lagere inkomens. De woningbouwprojecten Proosdij Noord en Dorpshaven
zijn bijna afgerond en project Polderzoom ging van start. Aan de Roerdomplaan/Meervalstraat komt een nieuwe woonzorgzone met ouderenwoningen.

Prettig wonen in Aalsmeer
Leefbaarheid staat hoog op de agenda van dit college. De gemeente investeerde afgelopen jaren flink in de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte, sportfaciliteiten en voorzieningen. Veel is inmiddels gerealiseerd. In 2017 is de vierde sporthal geopend, zijn de renovatie van het Seringenpark en het Hornmeerpark afgerond en startte de verbouwing van De Oude Veiling. Ook maakte de gemeente flinke stappen
met het wegwerken van achterstallig onderhoud van het groen in de wijken. Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelde een tweede tranche open voor leefbaarheidsprojecten in Aalsmeer. In totaal stelt de stichting 8 miljoen beschikbaar voor particuliere initiatieven en een aantal gemeentelijk projecten.

Schiphol: de mensen achter de cijfers
De leefbaarheid staat in grote delen van Aalsmeer al zwaar onder druk bij het huidige aantal vluchten. In 2017 zijn de gesprekken over een nieuw akkoord over Schiphol na 2020 begonnen. Verdere groei is vanuit het oogpunt van leefbaarheid niet verantwoord meer voor Aalsmeer. Daarom hebben college en raad in 2017 een gezamenlijk position paper opgesteld waarin zij pleiten voor een nieuwe aanpak en laten zien wat overlast met
mensen doet.

Digitale dienstverlening
Om inwoners en bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn biedt de gemeente steeds meer diensten digitaal aan. Daarbij hebben we te maken met nieuwe landelijke wetgeving. Zo worden privacy en informatieveiligheid steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen vragen om (extra) investeringen. Onderdeel daarvan is de nieuwe
website die eind 2017´live´ging.

Duurzaamheid
Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle beleidsterreinen heen. Een belangrijke doelstelling in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente is het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Belangrijke stappen hierin zijn het Energie Uitwisselingsproject Hornmeer en de oprichting van het duurzaamheidsfonds met subsidies om gebouwen en woningen duurzamer te maken.

Gepubliceerd: 23 april 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×